پاورپوینت در مورد طراحی سیستم های آبیاری قطره ای-65 اسلاید

پاورپوینت در مورد طراحی سیستم های آبیاری قطره ای-65 اسلاید

پاورپوینت در مورد طراحی سیستم های آبیاری قطره ای-65 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

•EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]