پاورپوینت الگوي بديعه پردازي -12 اسلاید

پاورپوینت الگوي بديعه پردازي -12 اسلاید

پاورپوینت الگوي  بديعه پردازي -12 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

الگوي بديعه پردازي

توانايي فكري بشر را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد

1- جذب ‹ تواناي مشاهده ›

2- ضبط ‹ توانايي حفظ كردن ›

3- استدلال ‹ توانايي تجزيه و تحليل ›

4- خلاقيت ‹توانايي تجسم ، پيش بيني و ايجاد ايده ›

 

به طور كلي دو راهبرد مبتني بر روشهاي بديعه پردازي وجود دارد

1- خلق چيزي جديد     

2- غريب را آشنا كردن

تدريس برا ي خلق چيزي جديد با الگوي بديعه پردازي

1- توصيف وضعيت جديد      2- قياس مستقيم

3- قياس شخصي                    4- تعارض فشرده

5- قياس مستقيم                   6- بررسي مجدد وظيفه اوليه

گام اول : توصيف وضعيت جديد

معلم ازدانش آموزان مي خواهد درباره ي بهار و ويژگي هاي آن صحبت كنند و مذاكرات و گفت وگو هاي خود را فهرست كنند.

آن گاه معلم از گروه ها مي خواهد، بهار را در يك كلمه توصيف كنند .

مثال : شادي ، اميدواري ، شكوفه ، عشق ، جوانه ، سرسبزي ، طراوت و …

گام دوم : قياس مستقيم

گام سوم: قياس شخصي

گام چهارم : تعارض فشرده .

گام پنجم : قياس مستقيم

گام ششم : بررسي مجدد وظيفه ي اوليه

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...