پاورپوینت در مورد كنترل عفونت در سل -23 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد كنترل عفونت در سل -23 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

 پاورپوینت در مورد كنترل عفونت در سل -23  اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

اهداف برنامه كنترل عفونت در سل

•كاهش خطر انتقال مايكوباكتريوم توبركلوزيس در واحد هاي بهداشتي درماني از