پاورپوینت در مورد عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان -17 اسلاید -8 اسلاید مربوطه به نقشه انتقال لوله

پاورپوینت در مورد عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان -17 اسلاید -8 اسلاید مربوطه به نقشه انتقال لوله

پاورپوینت در مورد عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان -17 اسلاید  -8 اسلاید مربوطه به نقشه انتقال لوله

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

مصارف مجموعی 1650کیلومتر لوله گاز از ترکمنستان الی پاکستان 8.3 میلیارد دالر تخمین شده.

مصارف در حوزه افغانستان در حدود 3.3 میلیارد دالر تخمین شده.