پاورپوینت استاندارد حسابداري‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌-حسابداری دارائیهای زیستی و کشاورزی -25 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌-حسابداری دارائیهای زیستی و کشاورزی -25 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌-حسابداری دارائیهای زیستی و کشاورزی -25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 دامنه كاربرد

1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌

  الف‌. داراييهاي‌ زيستي‌، و

     ب . توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌است،مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد 

 

جدول زیر نشان دهنده نمونههايي از داراييهاي زيستي، توليدات كشاورزي و محصولاتي كه از فراوري پس از برداشت حاصل ميشود :

فعالیت کشاورزی و شناخت

  فعاليت‌ كشاورزي‌:شامل انواع گوناگونی ما نند:درختکاری ،کاشت گیاهان یک ساله یا چند ساله ، زراعت ،کاشت درختان میوه و نهالستان ، پرورش گل و پرورش آب زیان است

شناخت:

واحد تجاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را زمانی شناسای کند :

الف)کنترل دارایی را در نتیجه رویدادهای گذشته بدست آورده باشد

ب)جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط به دارایی به درون واحد تجاری متحمل باشدو

ج)ارزش منصفانه یا بهای تمام شده دارایی  به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد

 

 شناخت و اندازهگيري

دارايي‌ زيستي‌ مولد بايد برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ شناسايي‌ و گزارش‌ شود.

 

به‌استثناي‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد خريداري‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ شناسايي‌ مي‌شود، داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد بايد در شناخت‌ اوليه‌ و در تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود

...

 

 

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامنه‌ كاربرد

 

1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌

 

  الف‌. داراييهاي‌ زيستي‌، و

 

  ب . توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌است،مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد 

 

جدول زیر نشان دهنده نمونه‌هايي‌ از داراييهاي‌ زيستي‌، توليدات‌ كشاورزي‌ و محصولاتي‌ كه‌ از فراوري‌ پس‌ از برداشت‌ حاصل‌ مي‌شود :

 

فعالیت کشاورزی و شناخت

 

  فعاليت‌ كشاورزي‌:شامل انواع گوناگونی ما نند:درختکاری ،کاشت گیاهان یک ساله یا چند ساله ، زراعت ،کاشت درختان میوه و نهالستان ، پرورش گل و پرورش آب زیان است

 

شناخت:

 

واحد تجاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را زمانی شناسای کند :

 

الف)کنترل دارایی را در نتیجه رویدادهای گذشته بدست آورده باشد

 

ب)جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط به دارایی به درون واحد تجاری متحمل باشدو

 

ج)ارزش منصفانه یا بهای تمام شده دارایی  به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد

 

 

 

 شناخت‌ و اندازه‌گيري‌

 

دارايي‌ زيستي‌ مولد بايد برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ شناسايي‌ و گزارش‌ شود.

 

به‌استثناي‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد خريداري‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ شناسايي‌ مي‌شود، داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد بايد در شناخت‌ اوليه‌ و در تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود

 

...

 

 

 

درآمدها و هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از اندازه‌گيري‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌

 

 كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

 

 افشـا در ترازنامه و صورت سود و زیان

 

 افشـا در صورتهای مالی

 

اندازه گیری :

 

داراییهای مولد:

 

روش هزینه یابی محصولات:

 

روش استهلاک گاو های شیری:

 

بهای تمام شده واقعی دامهای خریداری شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار میشود.

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات و ثبتهای مربوطه ...

درآمدها و هزينههاي ناشي از اندازهگيري بهارزش منصفانه

 كمكهاي بلاعوض دولت